Seizoensthema

Onze gemeente

Hervormde gemeente te Reeuwijk

De Hervormde gemeente te Reeuwijk is een gemeente binnen de algemene, wereldwijde Kerk van de Heere Jezus Christus. Volgens de Bijbel is de Kerk het lichaam van Christus en Christus Zelf het Hoofd van dat lichaam (Kolossenzen 1:18). Kenmerkend voor de gemeente is dat zij een geloofsgemeenschap vormt: de leden van de gemeente zijn door het geloof verbonden met haar Hoofd Jezus Christus en in Hem met elkaar.

De Hervormde gemeente van Reeuwijk is verbonden met deze Kerk van alle eeuwen en plaatsen. Zij staat in de algemene (katholieke) traditie, waarbinnen zij zich in het bijzonder verbonden weet met het gereformeerd belijden. De gemeente verklaart zich gebonden te weten aan de Bijbel en de belijdenis van het voorgeslacht, zoals die is verwoord in de algemene belijdenissen (de Apostolische geloofsbelijdenis, de geloofsbelijdenis van Nicea en de geloofsbelijdenis van Athanasius) en de reformatorische belijdenissen (de Heidelbergse Catechismus, de Catechismus van Genève, de Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Dordtse Leerregels).

De Hervormde gemeente van Reeuwijk bestaat uit twee kernen, elk met een eigen kerkgebouw: de Ichthuskerk in Reeuwijk-Brug (sinds 1963) en de Dorpskerk in Reeuwijk-Dorp (sinds 1871).

Logo

 

 

 

 

 

 

 

Het frisse groen en hemelsblauw symboliseren het nieuwe leven dat mogelijk is door het werk van Jezus Christus. Door Zijn genade kunnen wij in liefde en dankbaarheid God en onze naasten dienen. Het hart en het warme rood wijzen op deze dienstbaarheid en saamhorigheid. In het logo zijn daarnaast twee christelijke symbolen te herkennen: het kruis en de Ichthusvis, teken van de eerste christengemeente waarin Christus en Zijn werk letterlijk in verwoord zijn: Jezus Christus Zoon van God Verlosser (Grieks acroniem).

 

Predikant

De predikant is geroepen tot de bediening van het Woord en de sacramenten. Hij is pastoraal betrokken bij het wel en wee van gemeenteleden. Ook toerusten van gemeenteleden door het geven van (belijdenis)catechese en het leiden van een bijbelkring zijn daar voorbeelden van. De predikant wordt in het uitoefenen van zijn ambt ondersteund door de kerkenraad. Samen met de kerkenraad is de predikant verantwoordelijk voor de gemeente.

Onze predikant is ds. Theo Overbeeke (sinds medio 2020). Meer informatie : Onze predikant

 

Kerkenraad

De kerkenraad dient de gemeente en geeft leiding aan het werk dat binnen de gemeente wordt gedaan. Alle ambten binnen de gemeente zijn vertegenwoordigd in de kerkenraad: ouderlingen met pastorale taken, ouderlingen-kerkrentmeester en diakenen. Een kleiner onderdeel uit de kerkenraad vormt het moderamen: het dagelijks bestuur van de kerkenraad.

Scriba

De scriba is de secretaris van de kerkenraad.
Postadres: Postbus 156, 2810 AD Reeuwijk
Contact: scriba@hervormdreeuwijk.nl.

Beleidsplan

Beleidsplan 2020-2023 (layout bijgewerkt, maart 2021, pdf): “Onweerstaanbaar Geliefd
Beleidsplan 2020-2023 (Compacte versie, maart 2021, pdf): “Compacte editie – Onweerstaanbaar Geliefd

(Seksueel) misbruik

Helaas komt seksueel misbruik ook voor in pastorale en gezagsrelaties (bijv. in jeugdwerk), binnen de Protestantse Kerk. De PKN heeft een protocol opgesteld voor gemeenten die geconfronteerd worden met (seksueel) misbruik in pastorale en gezagsrelaties. Onze gemeente hanteert in voorkomende gevallen dit protocol. Meer hierover kunt u terugvinden op de website van de PKN: https://www.protestantsekerk.nl/themas/pastoraat/kerk-en-misbruik

Ook kent onze gemeente vertrouwenspersonen, deze zijn onafhankelijk van de kerkenraad. Klik hier voor meer informatie en contactgegevens.

Ook denkt de gemeente na over het thema “Veilige kerk”. Ben jij veilig? Klik hier voor het gedetailleerde document.

Ouderlingen

Ouderlingen pastoraat

Een aantal ouderlingen hebben specifieke pastorale taken. De ouderlingen zijn geroepen tot zorg voor de gemeente, het dragen van medeverantwoordelijkheid voor de bediening van het Woord en de sacramenten, de herderlijke zorg en het opzicht, de toerusting van de gemeenteleden. Deze ouderlingen zijn elk verantwoordelijk voor een bepaalde wijk in de gemeente en gaan op huisbezoek bij gemeenteleden. Daarbij worden zijn soms ondersteund door een bezoekbroeder. Meer informatie over uw wijk, wijken en specifieke wijkindeling staat hier (zichtbaar na inloggen).

Ouderlingen-kerkrentmeester

De ouderlingen-kerkrentmeester vormen samen het College van kerkrentmeesters. Zij hebben het beheer over de financiële middelen en gebouwen van de gemeente. De financiële administratie van het College van kerkrentmeesters is toevertrouwd aan de administrateur.
Postadres: Postbus 167, 2810 AD Reeuwijk.
Rekeningnummer: NL86 RABO 0354 9007 49 t.n.v. Kerkv. Ned. Herv. Gemeente te Reeuwijk
Contact:
Administratie  :         administratie@hervormdreeuwijk.nl
Secretaris       :           kerkrentmeesters@hervormdreeuwijk.nl


Ouderlingen met specifieke taken

De jeugdouderling heeft als taak pastoraal betrokken te zijn bij de jeugd. Daarnaast coördineert hij de activiteiten voor de jeugd.
Contact: jeugdouderling@hervormdreeuwijk.nl

De evangelisatie-ouderling is samen met de evangelisatiecommissie verantwoordelijk voor het uitvoeren van het missionaire werk in de gemeente.
Contact: evangelisatieouderling@hervormdreeuwijk.nl

De ouderling voor ouderenpastoraat bezoekt de ouderen van de gemeente.
Contact: ouderenpastoraat@hervormdreeuwijk.nl

 

Diakenen

Via de diaconie wil de hervormde gemeente van Reeuwijk zich dienstbaar maken binnen en buiten de gemeente, geïnspireerd door Christus Zelf. De diakenen zijn betrokken bij diverse diaconale organisaties (plaatselijk en regionaal), stimuleren en organiseren zorg voor elkaar. Binnen onze gemeente wordt dat vormgegeven door middel van mantelteams en wijkteams, maar ook door aandacht te hebben en ondersteuning te bieden aan mensen aan de rand van de kerkelijke gemeente of samenleving. Buiten de gemeente bestaat de diaconale zorg onder andere uit ondersteuning aan onze zustergemeente in Hetyen, Oekraïne, maar ook aan het participeren in het ‘WMO klankbord kerken’. In dit klankbord participeren kerken en de gemeente Bodegraven-Reeuwijk en is er overleg over de gang van zaken betreffende hulpaanvragen en hulpverlening door de gemeente. De lokale gemeente wil kerken betrekken bij de zorg voor de naaste.

Postadres: Postbus 156, 2810 AD Reeuwijk
Rekeningnummer: NL20 RABO 0354 9008 70 t.n.v. Diaconie Ned. Herv. Gemeente
contact: penningmeesterdiaconie@hervormdreeuwijk.nl

Kampt u met financiële problemen en heeft u hierbij hulp nodig? Dan kunt u contact opnemen met een van de diakenen van onze gemeente. De contacten worden door de diaconie vertrouwelijk behandeld.
Contact: diaconie@hervormdreeuwijk.nl

Binnen het College van Diakenen heeft de jeugddiaken – samen met de jeugdouderling – speciale aandacht voor de jeugd en jeugdactiviteiten in de gemeente. Het doel is ten eerste om contact te hebben met de jongeren en waar nodig en mogelijk bij te staan als er problemen zijn of dreigen te komen. De jeugddiaken is vertrouwenspersoon. Ten tweede heeft de jeugddiaken de taak om de jeugd te enthousiasmeren, te activeren, te helpen en te adviseren bij het organiseren van diaconale acties.
Contact: jeugddiaken@hervormdreeuwijk.nl

Zustergemeente in Oekraïne

Onze gemeente heeft een speciale band met een zustergemeente in Hetyen, Oekraïne sinds 2002. De Oost-Europacommisie geeft deze relatie praktisch gestalte door middel van verschillende projecten en uitwisselingsbezoeken. We zien het als een voorrecht om een geloofsband te ervaren met deze medechristenen.

Onze gemeente heeft de gemeente van Hetyen en ds. Cseresnye ondersteund door o.a. het schenken van Bijbels en psalmboeken. Daarnaast is er een tuinplan geweest, waarmee gemeenteleden geholpen werd hun oogst te optimaliseren. Tevens is er een steunfonds gezondheidszorg Hetyen. Met dit fonds willen we mensen ondersteunen die medische zorg nodig hebben, maar door structurele armoede dit niet kunnen betalen.

Mocht u een gift willen geven aan het steunfonds gezondheidszorg Hetyen, dan kan dat op rekeningnummer NL55 RABO 015 2323 015 t.n.v. de Diaconie Herv. Gem. Reeuwijk, commissie Oost-Europa. De Oost-Europacommissie valt onder de diaconie, die de ANBI-status heeft.

Contact: oosteuropa@hervormdreeuwijk.nl

Zendingscommissie

De zendingscommissie stimuleert de betrokkenheid van de gemeente bij de zending in eigen land , maar ook over grenzen.
Zie eventueel ook (na inloggen) hier voor meer informatie.

Contact: zending@hervormdreeuwijk.nl

Evangelisatiecommissie

De evangelisatiecommissie is verantwoordelijk voor het organiseren van missionaire activiteiten, zoals de Alpha-cursus  voor mensen die op zoek naar wie God is en/ of geloofsvragen hebben, het pannavoetbaltoernooi voor tieners Mzzl  en het TentEvent , dat elk jaar in de herfstvakantie wordt georganiseerd voor kinderen op het terrein van de scoutingvereniging aan de Kennedysingel in Reeuwijk-Brug.
Meer informatie over deze activiteiten vind u op de pagina “Wat geloven wij”

Contact: evangelisatieouderling@hervormdreeuwijk.nl