Seizoensthema

ANBI-Kerkbeheer

 1. Naam
  Hervormde Gemeente Reeuwijk
 2. Fiscale nummer
   002731125
 3. Contactgegevens
  postadres: Postbus 167 2810 AD REEUWIJK
 1. Bestuurssamenstelling
  Het moderamen is het dagelijks bestuur van de Hervormde gemeente Reeuwijk.
  De kerkenraad kiest jaarlijks uit zijn midden een moderamen bestaande uit ten minste een preses, een scriba en een assessor.
 2. Beleidsplan
  De Hervormde gemeente van Reeuwijk maakt deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland die op 1 mei 2004 is ontstaan. De verbondenheid met het gereformeerd belijden betekent voor de identiteit van onze gemeente het volgende:
 • dat zij binnen de Protestantse Kerk in Nederland een Hervormde gemeente wil zijn en blijven; zij draagt de naam Hervormde Gemeente te Reeuwijk.
 • Dat zij vasthoudt aan de onopgeefbare betekenis van de kinderdoop. De kinderen van de gemeente behoren gedoopt te zijn, omdat zij in het genadeverbond van God (waarvan de doop het teken is) zijn opgenomen.
 • Dat alleen zij die openbare belijdenis van het geloof hebben gedaan, worden toegelaten tot het Heilig Avondmaal
 • Dat alleen de mannelijke belijdende leden van de gemeente in aanmerking komen voor verkiezing tot ambtsdrager en dat alleen belijdende leden stemgerechtigd zijn
 • Dat het huwelijk van één man en één vrouw een heilige instelling van God is en daarom heilig moet worden gehouden. Daarom worden in de Hervormde gemeente te Reeuwijk geen andere levensverbintenissen ingezegend dan het huwelijk van een man en een vrouw. Aanvragen tot het zegenen van relaties van mensen van gelijk geslacht worden niet gehonoreerd.
  Beleidsplan landelijke PKN:
  http://www.protestantsekerk.nl/Lists/PKN-Bibliotheek/AZ-12-16-Beleidsplan-Dienstenorganisatie-2013-2016.pdf
 1. Het beloningsbeleid
  Kerkenraads- en collegeleden verrichten hun werkzaamheden pro deo;
  Predikanten zijn geen werknemer.
  Onze gemeente heeft een kerkelijk werker welke wordt gehonoreerd volgens de landelijke richtlijnen van de Kerk.
  De arbeidsvoorwaarden van zowel de predikant als de kerkelijk werker zijn te vinden op de site van de landelijke PKN.
  www.protestantsekerk.nl/actief-in-de-kerk/arbeidsvoorwaarden/arbeidsvoorwaarden
 1. De doelstelling van de instelling
  De gemeente is geroepen tot lofprijzing en dienst aan de Heere God en tot dienst aan de naaste. Dit betekent dat de culturele en maatschappelijke betrokkenheid gekenmerkt wordt door getuigenis en vreemdelingschap. Tevens is de gemeente geroepen om in gemeenschap met de algemene en reformatorische belijdenissen haar geloof te belijden, waarbij rekening wordt gehouden met de actualiteit. Ook is de gemeente een zoutend zout en een lichtend licht in de wereld en is zij geroepen hieraan gestalte te geven. De lof aan God krijgt vooral gestalte tijdens de zondagse eredienst. Aangezien we  zijn geroepen om in het ambt aller gelovigen God dagelijks in woord en daad te loven en de zondagse eredienst zich dus uitstrekt naar alle dagen, staat ook de manier waarop we gestalte geven aan ons gemeentelijk leven in het kader van het lof brengen aan God.
  Het beleidsplan geeft een nadere uitwerking van het gemeentelijk leven.
 2. Verslag van uitgeoefende activiteiten
  Naast de wekelijkse kerkdiensten op zondag worden er nog vele andere activiteiten georganiseerd in de Hervormde gemeente te Reeuwijk toegespitst op de diverse doelgroepen die er zijn. Te denken valt aan: catechese, clubs voor de jeugd, zondagsschool, Bijbelkringen, gemeenteavonden, moedergroep, studieblokken voor mannen.
  Een uitgebreid overzicht vind u op de site: www.hervormdreeuwijk.nl
 3. Financiële verantwoording
  Financiële staat van baten en lasten 2018 Hervormde Gemeente Reeuwijk
 1. Een beknopt overzicht van de voorgenomen bestedingen met toelichting daarop
  Begroting 2020 Hervormde Gemeente Reeuwijk