Seizoensthema

ANBI – Diaconie

 1. Naam
  Diaconie van de Hervormde gemeente in Reeuwijk
  _
 2. RSIN/Fiscaal nummer
  824102009
  _
 3. KVK nummer
  76429571
  _
 4. Contactgegevens
  Postadres:
  Postbus 156
  2810 AD Reeuwijk
  diaconie@hervormdreeuwijk.nl
  _
 5. Samenstelling bestuur.
  Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad (die wordt vertegenwoordigd door het moderamen, het dagelijks bestuur). De kerkenraad telt 25 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.
  Het College van diakenen telt vijf leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de diaconie. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college van diakenen, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken  (Ordinantie 11, art 3).
  Het College van diakenen kiest uit haar midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.
  _
 6. Beleidsplan
  De Protestantse Kerk in Nederland heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten, diaconieën en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren, zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de diaconie van de Hervormde Gemeente te Reeuwijk. Het landelijke beleidsplan van de Protestantse Kerk in Nederland, Beleidsplan 2013-2016 voor de Dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland ‘Met Hart en Ziel’ is te vinden onder de link www.protestantsekerk.nl/Lists/PKN-Bibliotheek/AZ-12-16-Beleidsplan-Dienstenorganisatie-2013-2016.pdf.De Hervormde gemeente in Reeuwijk maakt deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland en kan getypeerd worden als een veelkleurige gemeente en streeft daarbij naar eenheid en gastvrijheid en wil missionair zijn. Dit alles overeenkomstig het gereformeerd belijden.Het beleidsplan van de Diaconie maakt deel uit van het beleidsplan van de Hervormde gemeente Reeuwijk 2015-2018. Dit beleidsplan treft u aan op de website van de Hervormde gemeente in Reeuwijk www.hervormdreeuwijk.nl.
 1. Beloningsbeleid
  De diakenen verrichten hun werkzaamheden pro deo. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.
  De beloning van diakonale medewerkers – indien aanwezig – is geregeld in de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: Arbeidsvoorwaarden PKN
  _
 2. Doelstelling/visie diaconie
  De Diaconie van de Hervormde Gemeente Reeuwijk ziet het als haar doelstelling (tevens opdracht) om dienstbaar zijn aan de naasten in en buiten de gemeente  Daarbij zijn kernwoorden: barmhartigheid, gerechtigheid en wederkerigheid.De Diaconie wil deze visie concretiseren d.m.v. zes uitgangspunten:

  • Dienen is een grondhouding van een christen;
  • Zorg dragen voor het goed laten functioneren van het diaconaat in de gemeente (en de gemeenteleden hiertoe aansporen);
  • Als deel van de landelijk kerk (PKN) verantwoordelijkheid dragen bij de regionale en landelijke diaconale organen en instellingen;
  • Betrokken zijn en waar mogelijk ondersteuning geven bij de nood wereldwijd;
  • Betrokken zijn bij jeugd in jeugddiaconaat en andere activiteiten;
  • Zorg dragen voor de middelen om het diaconaat goed te kunnen laten functioneren. De diaconie is daarbij transparant in de besteding en de verantwoording van de middelen.
   _
 3. Verslag van uitgeoefende activiteiten
  Naast de taken rondom de wekelijkse kerkdiensten op zondag (ambtelijke vertegenwoordiging, regelen Heilig Avondmaal) is de Diaconie verantwoordelijk voor en betrokken bij veel activiteiten in de Hervormde Gemeente Reeuwijk. Te denken valt aan het jeugddiakonaat, kerkradio en internetuitzendingen, huisbezoek bij mensen met zorgen, contacten met wijkdames, stimuleren bewustwording (wereld)diaconaat, aandacht voor de vreemdelingen in onze (plaatselijke en kerkelijke) gemeente en contacten met instanties op het terrein van maatschappelijke zorg en vrijwilligerswerk. Verder ondersteunt de Diaconie mensen die in (geld)nood verkeren en organiseert ze mantelteams voor mensen die (tijdelijk) zorg behoeven.
  Bij deze activiteiten schakelt de Diaconie zoveel mogelijk gemeenteleden in.
  _
 4. Financiële verantwoording
  Jaarrekening 2019 Diaconie Verkort overicht

  Consolidatie 2019 Balans

  Consolidatie 2019 Res.rek
  Jaarrekening 2019 – Res.rek – Oost Europa Commissie
  Jaarrekening 2019 – Balans – Oost Europa Commissie

  Resultatenoverzicht voor ANBI verklaring – 2019
  _
 5. Beknopt overzicht van de voorgenomen bestedingen met toelichting
  Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom “begroting 2020” inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen van de diaconie in het verslagjaar. De kolom “rekening 2019” geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen. Ontvangsten en uitgaven kunnen beïnvloed worden door extra bijdragen die gevraagd worden indien zich rampen voordoen.
  Begroting Diaconie 2020 tbv website

  Begroting Oost Europa commissie 2020 tbv website