Seizoensthema

Toelichting op thema

Toelichting op het seizoensthema 2019-2020

Voor het komende winterseizoen hebben we gekozen voor het thema gebed. Het is een thema wat allerlei vragen oproept: Wat is bidden eigenlijk? Waarom bidden we? Hoe doen we het? Wanneer doe je het? Alleen of met elkaar? Heeft bidden wel zin? Wat betekent ons bidden voor God (en voor ons)?

Hoe gaan we dit thema vorm geven?

Ds. Ron van der Spoel zal in de middagdienst van 22 september in de Ichthuskerk het thema in de verkondiging aan de orde stellen. Op 14 november is er onder zijn leiding een gemeenteavond. Hij werkt voor de IZB en is nog niet zo lang geleden vanuit Amersfoort op een wonderlijke wijze geroepen naar Maastricht om daar missionair werk te gaan doen. Een citaat uit een interview over zijn roeping naar het zuiden:

‘Als dit soort dingen spelen, ga ik altijd het bos in. Ik houd sowieso erg van de stilte opzoeken met God. Dan ben ik uren aan het praten en luisteren met God’.

Inmiddels is er ook contact met dr. G.C. Vreugdenhil uit Gouda met oog op een gemeenteavond over gebedsverhoring en gebedsgenezing. Een citaat uit zijn persoonlijke website: ‘Sinds mijn verblijf in Chili cirkelt mijn theologische denken rond twee polen: de persoon en het werk van de Heilige Geest en de realiteit van kwade machten (geesten en demonen). Veel van mijn publicaties hebben te maken met het krachtenveld van Woord en Geest enerzijds en de tegenkrachten die in deze wereld werkzaam zijn. Bezinning hierop acht ik van groot belang’.

Met oog op de Bijbelkringen is er gekozen voor het boekje ‘Opgeheven handen’ van ds. H.J. van der Veen uit Sliedrecht. Aan de hand van Bijbelse gebeden stelt hij verschillende aspecten over het bidden aan de orde. Wij spiegelen ons als het ware aan het gebed van de ‘groten’ in de Bijbel: Abraham, de pleitbezorger; Mozes, de middelaar; Salomo, de voorbidder; Nehemia, de wachter; Jezus, de Hogepriester; Paulus, de volhouder. Het boek bevat in totaal acht Bijbelstudies en nodigt uit tot aandachtig Bijbellezen.

Wij hopen dat zo af en toe gastpredikanten aandacht willen besteden aan het thema, nu ds. Tekelenburg dat niet meer doet.

Vanuit één van de Bijbelkringen is nadrukkelijk de vraag gesteld of we niet opnieuw een tweewekelijks gebedsmoment kunnen beginnen. Elly Steenbergen e.a. nemen hierin het initiatief. Wij zullen er vast meer over horen.

Proponent T. Overbeeke zal op 19 januari in de middagdienst in de Ichthuskerk een catechesedienst verzorgen over het thema. Er wordt nog gekeken of hij het winterwerk in de Dorpskerk kan openen.

‘Sing it Out’ organiseert dit seizoen een zangavond waarop liederen, die ook gebeden zijn, worden gezongen. Het belooft (opnieuw!) een heerlijke avond te worden van luisteren en meezingen. Probeer hier echt bij te zijn! Het is echt verrassend wat deze groep laat horen.

Kortom, wij hopen hiermee dit thema echt handen en voeten te geven. Van harte uitgenodigd voor een grote betrokkenheid op alles wat komen gaat rondom dit onderwerp.

De commissie vorming & toerusting
contact: vormingtoerusting@hervormdreeuwijk.nl