Seizoensthema

Corona – Update 6 juni 2021

Update 6 juni 2021:

In Kruispunt juni-juli 2021 kunt u een stukje achtergrond lezen bij hoe de versoepelingen tot stand komen. in de concrete nieuwsberichten zouden we u laten weten als het zover is. Terwijl echter dit Kruispunt bij de drukker lag ging het ineens snel. En zo kunnen we u nu enkele versoepelingen mededelen die vanaf deze zondag ( 6 juni 2021) van toepassing zijn:

Over de erediensten:
– Voor de Ichthuskerk worden vanaf nu 60 mensen (incl. kinderen) uitgenodigd en voor de Dorpskerk zijn dat er 50.
– We blijven nog wel gebruik maken van het inmiddels bekende uitnodigingssysteem op www.kerktijd.nl en de registratie van aanwezigen. Bent u hier overigens vanwege voorzichtigheid nog niet voor ingeschreven, maar wilt u inmiddels toch ook graag weer mee naar de kerk: geef u dan op. Heeft u hier wat hulp bij nodig, raadpleeg gerust uw ouderling of diaken.
– Zingen tijdens de dienst: we blijven dankbaar gebruik maken van de zangteams. Wel beginnen we nu om de slotzang alvast sámen – zonder mondkapje, maar nog niet al te uitbundig – mee te zingen.
– Onderlinge ontmoetingen na (of voor) de dienst, in of buiten onze kerkgebouwen: daarover adviseert de PKN niet, dus vragen we u daarin voorzichtig te blijven. Wanneer u elkaar thuis wilt bezoeken: dan gelden de bezoekregels die de overheid ons meegeeft.

Over de andere bijeenkomsten in de kerk:
– M.u.v. de preventieve basisregels vallen veel maatregelen weg. Met name voor de groep tot 18 jaar zijn er vanaf nu geen beperkende maatregelen meer.
– Dat betekent dat ontmoetingen in de kerk weer kunnen plaatsvinden. We realiseren ons echter dat de meeste reguliere winterwerk-activiteiten inmiddels zijn gestopt. We hopen dat de trend zich voortzet, en dat we straks -na de zomer- weer veel van ons mooie en fysieke gemeentewerk kunnen oppakken.
– Huisbezoeken: mocht er aanleiding zijn voor huisbezoek, aarzel dan niet uw wijkouderling te contacteren of de predikant. Tijdens het consistorie-overleg van 14 juni zullen we ons hier nog verder op beraden, want graag pakken we ook dat dienstwerk weer op evenals het andere bezoekwerk.

Verder blijven de basisregels van kracht tijdens de erediensten en andere bijeenkomsten: mondkapje wanneer we in de kerk rondlopen, de afstand van 1,5m, niezen of hoesten in de elleboog, handen ontsmetten.

Tot slot: we zijn dankbaar dat we deze eerste versoepelingen kunnen doorvoeren. En, samen hebben we ook een blijvende verantwoordelijkheid om voorzichtig te blijven.

We kijken vooruit: dat we in toenemende mate in de diensten en andere bijeenkomsten samen kunnen komen rond Gods Woord, en met elkaar ook weer zingend God de lof en de dank te kunnen
brengen voor Zijn goedheid en genade.

Psalm 138 helpt ons om dankbaar, nederig en eerbiedig op die toonhoogte te komen, en de Heere te prijzen.


Aanmelden voor de diensten? Klik hier

Samenkomsten bekijken of terugluisteren kan via kerkdienstgemist:

=============================================================================================================

Update 12 maart 2021:

Beste gemeenteleden,

Tijdens de persconferentie van 8 maart j.l. werd meegedeeld dat de maatregelen nog grotendeels van kracht blijven. Het aantal besmettingen leek te stagneren maar inmiddels lopen deze weer op.

In lijn met overheidsbeleid, waarin in kleine stappen versoepelingen worden toestaan, willen ook wij enkele activiteiten weer mogelijk maken. Voor wat betreft het jeugdwerk hebben wij de navolgende besluiten genomen:
• Catechisaties op maandag en dinsdag: de catecheten hebben gezocht naar mogelijkheden om weer op veilige wijze fysiek samen te komen. Vanaf deze week willen we daarmee beginnen. Sommige groepen kunnen wekelijks, andere om de week samenkomen. Dat heeft met het veilig ruimtegebruik te maken. Zo hopen we nog enkele keren fysiek samen te komen. We hebben afgesproken dat de catechisaties hierdoor nog even mogen doorlopen na Pasen. De catecheten informeren de jongeren zelf of hebben dat inmiddels al gedaan.
• De zondagsschool en voorcatechese: deze zullen nog niet starten. En aangezien het seizoen ook bijna voorbij zullen deze ook niet meer samenkomen in dit seizoen. Een reden om de zondagsschool niet te starten is het feit dat het basisscholen veel moeite kost om de groepen gescheiden te houden en ook binnen de groepen groepjes te creëren. Aangezien de kinderen op de zondagsschool van verschillende scholen komen maakt dit nog complexer. Wel wordt er door de zondagsschoolleiding gewerkt aan een programma op de Goede Vrijdag.
• Benjamin: voor deze club is door de leiding reeds een programma samengesteld wat zij tot het einde van het seizoen zullen volgen.
• Eben-Haëzer: de leiding bereidt plannen voor om vanaf april weer fysieke activiteiten te organiseren. Hierbij wordt rekening gehouden met de geldende maatregelen en beperkingen. De clubleiding zal de kinderen en hun ouders tijdig hierover informeren.
• Het Anker. De leiding is gevraagd om naar een mogelijkheid te kijken om op zondagavond na de dienst weer samen te komen in de kerkzaal. Dit is echter onder voorbehoud van het al of niet verlengen van de avondklok.
We beseffen dat er nog vele andere activiteiten zijn die weer om een herstart vragen. Denk bijvoorbeeld aan het kringwerk. Vooralsnog hebben wij nog niet de vrijmoedigheid om deze fysiek te laten samenkomen, maar staan er wel regelmatig bij stil. We hopen op uw begrip, maar ook op creativiteit om oog en oor te hebben voor elkaar.

In de Stille week zullen op doordeweekse avonden vieringen van het Heilig Avondmaal worden gehouden. U heeft in de Kruispunt al meer hierover kunnen lezen. Wij hopen op een gezegende week in de aanloop naar Goede Vrijdag en Pasen. Voor concrete informatie over het aanmelden voor deze bijeenkomsten verwijzen we u naar Nieuwsbrief van deze week.

Wij wensen u Gods zegen toe.

 

Aanmelden voor de diensten? Klik hier

Samenkomsten bekijken of terugluisteren kan via kerkdienstgemist:

=============================================================================================================

Update 5 februari 2021:

 

Beste gemeenteleden,

Tijdens de persconferentie van afgelopen dinsdag werd duidelijk dat de maatregelen voorlopig nog van kracht blijven. De basisscholen gaan weliswaar weer open maar tegelijk zijn er grote zorgen rondom de toename van het aantal besmettingen met de Britse variant.

Als moderamen hebben we daarom besloten om de maatregelen die wij 15 januari hebben genomen te handhaven.

Er zijn de laatste tijd een aantal vragen gekomen over het wel of niet meer ruimte geven voor het jeugdwerk. Op grond van een aantal uitspraken tijdens de persconferentie hebben wij besloten om ook de mogelijkheden voor het jeugdwerk nog niet te verruimen. Daarin hebben wij de volgende afwegingen gemaakt:

  • De buitenschoolse opvang blijft gesloten omdat het risico op verspreiding van eventuele besmettingen te groot wordt geacht. Men wil niet dat kinderen van diverse scholen elkaar ontmoeten en zo het virus snel door kunnen geven. Bij het jeugdwerk in onze gemeente bestaat eenzelfde risico.
  • Als er één kind besmet is moet de hele groep inclusief de leerkracht in quarantaine. Dit is een risico dat wij niet willen lopen. Wij willen en kunnen niet de verantwoordelijkheid nemen dat werkgevers van leidinggevenden door een besmetting in het kerkelijk jeugdwerk gedupeerd worden omdat hun werknemers in quarantaine moeten.

Voor wat betreft de catechisatie op maandag en dinsdag: jullie catechisanten (en ouders) hebben gemerkt dat de catecheten proberen om een digitale vorm van catechisatie aan te bieden. Dat doen zij binnen de mogelijkheden en vaardigheden die zij hebben – en die verschillen hier en daar. De oproep is: blijf in contact met je catecheet. Hopelijk hebben we de komende tijd (tot we weer fysiek kunnen samenkomen) nog een aantal leerzame en bemoedigende online-catechisatiemomenten

Wij spreken onze waardering uit voor alle betrokken leidinggevenden die in deze tijd via digitale wegen proberen om in contact met onze jongeren te blijven. Wij beseffen dat het niet makkelijk is, het is een  opgave.

De genomen maatregelen gelden in ieder geval tot eind februari. Op D.V. 23 februari is er een nieuwe persconferentie gepland, wij zullen daarna beoordelen hoe verder.

Op 21 februari is het alweer de 1e Lijdenszondag. We leven dan toe naar Goede Vrijdag en Pasen.

Wij geven u graag de volgende verzen mee uit Gezang 177 (Liedboek voor de Kerken 1973):

1) Leer mij, o Heer, uw lijden recht betrachten,
in deze zee verzinken mijn gedachten:
o liefde die, om zondaars te bevrijden,
zo zwaar moest lijden.

2)’k Zie U, God zelf, in eeuwigheid geprezen,
tot in de dood als mens gehoorzaam wezen,
in onze plaats gemarteld en geslagen,
de zonde dragen.

6)Daar Ge U voor mij hebt in de dood gegeven,
hoe zou ik naar mijn eigen wil nog leven?
Zou ik aan U voor zulk een bitter lijden
mijn hart niet wijden?

Wij wensen u Gods zegen toe.

 

Aanmelden voor de diensten? Klik hier

Samenkomsten bekijken of terugluisteren kan via kerkdienstgemist:

 

=============================================================================================================

 

=============================================================================================================

Update 6 juli 2020 – Aanmelden kerkdienstbezoek

Vanaf heden willen we gebruik maken van kerktijd.nl om uw kerkdienstbezoek aan te melden.
Meer details vindt u hier.

=============================================================================================================

Andere updates zijn verwijderd