Seizoensthema

Corona – Kerkdienstbezoek aanmelden en Info – Update 3 en 6 juli 2020

Gebruikersprotocol voor het bezoeken van de kerkdienst:

klik hier (versie 1.2, juni 2020, Dorpskerk)
klik hier (versie 1.0, juni 2020, Ichthuskerk)

=============================================================================================================

Update 6 juli – Aanmelden kerkdienstbezoek

Vanaf heden willen we gebruik maken van kerktijd.nl om uw kerkdienstbezoek aan te melden.
Meer details vindt u hier.

=============================================================================================================

Update 3 juli (bijgewerkt op 6 juli):

 

Beste gemeenteleden,

Vanaf aanstaande zondag mogen we weer met meer mensen samenkomen. Voor de goede orde wijzen wij erop dat het aanmelden nog steeds nodig is! Zie hier voor meer informatie.

Algemene informatie rondom de Corona-maatregelen treft u aan in de gebruikersprotocollen bovenaan deze pagina.

Omdat de maatregelen toch weer ruimer zijn dan een paar weken geleden is besloten om de crèche en Op Stap met ingang van 19 juli weer op te starten. Vanaf dat moment vervalt het kindermoment met de bijbehorende filmpjes en verwerkingen.

Maandag 6 juli vergadert de kerkenraad voor het eerst sinds lange tijd weer in de Ichthuskerk. Ook andere activiteiten starten voorzichtig weer op. Er wordt ook nagedacht over de organisatie van het Tentevent en de gemeentedag. Bij al deze activiteiten wordt kritisch gekeken naar wat op dat moment kan en mag,
Voor activiteiten die in de Ichthuskerk, Dorpskerk of Ofel plaats moeten vinden is het van belang dat dit altijd in nauw overleg gebeurt met de kosters. Zij zijn op de hoogte van de agenda en gebruik van de zalen.

Voor de komende maanden wordt ook nagedacht over de invulling een mogelijke doopdienst, een dienst waarin broeder Vroegindeweij wordt bevestigd en er afscheid genomen wordt van broeder Priem. Afgelopen zondag hebben wij geen Heilig Avondmaal kunnen vieren. De komende tijd zal ook worden bezien of dit in september wel weer kan plaatsvinden.

Afgelopen zondag preekte ds. Overbeeke over de wonderbare spijziging. Wonderlijk dat met 2 broden en 5 visjes zo’n grote mensenmassa gevoed kon worden en dat er zo’n groot overschot was. Het kleine wordt veel. Delen is vermenigvuldigen.
De Here Jezus is ook ‘klein’ geworden, Hij heeft als kwetsbaar mens onder ons geleefd. Hij heeft Zichzelf (het Brood des levens) uitgedeeld tot redding van de wereld. Als wij Hem eerst ontvangen mogen wij Hem weer uitdelen aan anderen om ons hen.

Wij wensen u Gods zegen toe.

 

=============================================================================================================

Update 19 juni:

 

Beste gemeenteleden,

In de Ichthuskerk zijn de afgelopen weken diensten belegd met maximaal 30 bezoekers. Wij ontvingen positieve reacties van de aanwezigen, men was blij dat er weer in de kerk samen gekomen kan worden.
Vanaf zondag 19 juni beginnen ook de diensten in de Dorpskerk weer.
In zowel de Dorpskerk als de Ichthuskerk mogen, buiten de medewerkers, maximaal 30 personen de diensten bijwonen. Vanaf 1 juli kan in de Ichthuskerk worden opgeschaald naar maximaal 100 bezoekers, vanwege de relatief kleine ruimte in de Dorpskerk is 50 bezoekers het maximaal haalbare aantal.
Wilt u een of meerdere dienst(en) bijwonen dan dient u zich vooraf per e-mail aan te melden kerkdienstbezoeken@hervormdreeuwijk.nl. Dit geldt voor zowel de Ichthus- als de Dorpskerk. Meer informatie hierover treft u aan in de gebruiksplannen welke te downloaden zijn via de website (zie bovenaan deze pagina).

Het vergt heel wat organisatie om de praktische zaken rondom de diensten goed te laten verlopen, zeker als vanaf 1 juli weer meer mensen naar de kerk mogen komen. Na verloop van tijd zal worden geëvalueerd wat daarin goed gaat of wat beter kan. Ook kan vanaf dan worden gekeken of er mogelijkheden zijn om de crèche en Op Stap mogelijk weer op te kunnen starten. Daar zal echter op z’n vroegst na de zomervakantie een besluit over genomen kunnen worden.
Wij zijn dankbaar dat een groot aantal vrijwilligers het wekelijkse kindermoment invulling geeft zolang de crèche en Op Stap nog niet door kunnen gaan.

Vanwege de maatregelen heeft het bezoekwerk lange tijd stilgelegen. Nu er ook weer ruimere regels zijn voor het bezoeken van ouderen in de verzorgingstehuizen achten wij het mogelijk om ook het afleggen van huisbezoeken weer mogelijk te maken.
Als u bezoek op prijs stelt kunt u uiteraard te allen tijde met uw wijkouderling contact opnemen. Als uw wijkouderling contact opneemt voor een afspraak dan kunt u zelf aangeven of u een bezoek wel of niet aandurft.

Zaterdag 13 juni was er een stembusverkiezing voor de vacature ouderling-kerkrentmeester Dorp. Heel wat gemeenteleden hebben van de mogelijkheid gebruik gemaakt om een stem uit te brengen. Inmiddels heeft broeder Gerard Vroegindeweij laten weten zijn benoeming te aanvaarden. Wij zijn dankbaar dat daarmee de vacature in de kerkenraad is vervuld.

Donderdag 17 juni was er de eerste “Song for You” een verzoekplatenprogramma ter bemoediging van elkaar. Mooi dat velen een lied hebben opgegeven. Terugkijken kan via deze link.

Wij wensen u Gods zegen toe.

 

=============================================================================================================

Update 5 juni:

 

Beste gemeenteleden,

Vanaf zondag mogen er meer mensen in de dienst aanwezig zijn. U bent hierover al geïnformeerd. Er is een gebruiksprotocol opgesteld met waarin rekening is gehouden met de adviezen van de PKN. De adviezen van de PKN worden regelmatig aangepast. Na een aantal weken zullen we evalueren hoe het verloopt en het gebruiksprotocol zo nodig bijstellen.
Wijzigingen hiervan worden via de nieuwsbrief bekend gemaakt.

De datum voor ambtsdragersverkiezing is vastgesteld op zaterdag 13 juni. Er zal dan een stembusverkiezing worden gehouden in Dorpskerk. Op de nieuwsbrief van komende zondag en de nieuwe kerkbode treft u hierover meer informatie aan.

Het zal u niet ontgaan zijn dat de techniek het de laatste weken een aantal keer heeft laten afweten. De geluidsinstallatie en ook de camera in de Ichthuskerk zijn aan het einde van hun levensduur. Inmiddels is er actie ondernomen om deze apparatuur te vervangen.
Over de aanpassingen die hiervoor nodig zijn wordt u op een later moment verder geïnformeerd.

Zondag 31 mei, eerste Pinksterdag is ds. Overbeeke bevestigd als predikant en aan onze gemeente verbonden. Wij zijn dankbaar dat plaats heeft kunnen vinden. Oorspronkelijk zouden meerdere predikanten bij de handoplegging aanwezig zijn, dat kon nu niet. Ds. Tekelenburg heeft de dienst geleid en heeft hem ook de teksten meegegeven van de andere predikanten.
Theodoor, geschenk van God – Theoloog, van God geleerd.
Het formulier vraagt van ons: “Geliefde christenen, ontvangt deze dienaar in de Heere met blijdschap en hebt achting voor alle dienaren. Bedenk dat God zelf door middel van hem tot u spreekt en u bidt….”. Wilt u onze voorganger, herder en leraar in uw voorbede gedenken?
Wij wensen Theo en Desiree van harte Gods zegen en een goede tijd in onze gemeente.
Op facebook zijn een aantal foto’s gedeeld en in de kerkbode van juni-juli treft u een kort verslag met een aantal foto’s van de dienst.

Wij wensen u Gods zegen toe.


Samenkomsten bekijken of terugluisteren kan via kerkdienstgemist.

=============================================================================================================

Update 20 mei:

 

Beste gemeenteleden,

Afgelopen weken zijn de kindermomenten wekelijks gehouden. Gezien het aantal weergaven van de
filmpjes wordt daar goed gebruik van gemaakt. Voor de dienst is een korte introductie. In het filmpje
wordt een Bijbelverhaal verteld en is er de mogelijkheid om een werkje te maken.
Na afloop van de morgendiensten is er de mogelijkheid om ‘digitaal koffie te drinken’ en een quiz te
spelen. Ook hier wordt veel gebruik van gemaakt.

Zoals u vast al hebt vernomen wordt het vanaf 1 juni mogelijk om met maximaal 30 personen samen te
komen en vanaf 1 juli zelfs met 100 mensen. Hiervoor moet het nodige worden voorbereid voor wat
betreft looproutes, onderlinge afstanden, wel/niet zingen en een reserveringssysteem. De kerkenraad
is bezig om het protocol op stellen dat nodig is om dit in goede banen te leiden.
De bedoeling is dat we zondag 6 en 13 juni in de Ichthuskerk maximaal 30 personen toelaten en vanaf
20 juni ook in de Dorpskerk. Uiteraard geldt hierbij het voorbehoud: ‘alleen als het kan’.
Zodra het protocol gereed is wordt u daarover geïnformeerd via de website, kerkbode en nieuwsbrief.

Eerder lieten wij weten de ambtsdragersverkiezing uit te stellen. Inmiddels werken we aan een opzet
voor een stembusverkiezing i.p.v. een verkiezingsavond. U wordt hier eerdaags via de kerkbode en
nieuwsbrief over geïnformeerd.

Wij kijken uit naar de bevestigingsdienst van broeder Overbeeke op Eerste Pinksterdag. Wij zijn
dankbaar dat ds. Tekelenburg bereid is om de bevestigingsdienst te leiden. Normaliter worden
familieleden en vertegenwoordigers van allerlei organisaties en instanties uitgenodigd om de
bevestigingsdienst bij te wonen. Zij zullen nu uitgenodigd worden om de dienst digitaal mee te maken.
Wij hopen en bidden dat het een goede dienst mag zijn en dat broeder Overbeeke met zegen in het
ambt werkzaam mag zijn.

Zondag aan zondag mag het woord verkondigd worden. Al kunnen we de diensten niet lijfelijk bijwonen
er mag verbondenheid ervaren worden als we thuis meekijken en meeluisteren. De Heilige Geest is niet
aan plaats of tijd gebonden. Hij werkt waar het woord klinkt, ook thuis op de bank.
Dan kan het gebeuren dat je verrast worden een uitleg bij heel bekende geschiedenis, de verschijning
aan de zee van Tiberias. Jezus komt naar Petrus en vraagt of hij nog van Hem houdt. Daarmee stelt
Jezus zich kwetsbaar op omdat Hij daarmee te kennen geeft dat Hij van Petrus houdt. Jezus liefde is
groter dan mijn verraad.
Eens zal er gezegd worden: ‘er is nooit een leugen in uw mond gevonden’. Om klein van te worden.

De komende dagen mogen we stilstaan bij Hemelvaart, broeder Overbeeke schreef daar afgelopen
zondag een mooie meditatie bij, en bij Pinksteren, de uitstorting van de Heilige Geest.

Wij wensen u Gods zegen toe.

 

Samenkomsten bekijken of terugluisteren kan via kerkdienstgemist.

=============================================================================================================

Update 7 mei:

 

Beste gemeenteleden,

De wekelijkse kindermomenten voor de dienst zijn inmiddels gestart. Wij zijn dankbaar dat verschillende mensen zich inzetten om dit mogelijk te maken. De leiding neemt vooraf een filmpje op wat de kinderen op een later moment kunnen terugkijken. De filmpjes en de bijbehorende verwerking wordt wekelijks op de website geplaatst: https://www.hervormdreeuwijk.nl/kindermoment.
Als u een inlog hebt voor de website moedigen wij u hier eens een kijkje te nemen. Een inlog kunt u aanvragen per email.
Voor de oudere jeugd wordt de opzet iets anders. Nu geen uitzending meer op woensdagavond maar met ingang van 10 mei wekelijks een moment na afloop van de morgendienst en eens in de 2 weken een vlog. De nadere invulling hiervan wordt nog uitgewerkt.

Verschillende mensen hebben gevraagd of de tekst van de liederen op beeld kan worden geprojecteerd zoals dat ook in andere gemeenten gebeurd. Met de huidige apparatuur is dat helaas niet mogelijk. Momenteel onderzoeken de kerkrentmeesters de mogelijkheid om de bestaande apparatuur te vervangen. Dit heeft echter zijn tijd nodig.

Het moderamen heeft zich van de week ook gebogen over een mogelijke bevestigingsdatum voor broeder Overbeeke. Op 26 februari heeft broeder Overbeeke laten weten dat hij het beroep naar onze gemeente heeft aanvaard. De bevestiging nog langer uitstellen is wat ons betreft niet wenselijk.
Besloten is om op DV 31 mei, eerste Pinksterdag, de bevestigingsdienst in klein comité te houden. Ds. M.J. Tekelenburg is bereid om de bevestigingsdienst te leiden. Aan de verdere invulling wordt nog gewerkt.
De intrededienst zal worden gepland zodra er weer mogelijkheden zijn om meer mensen in de dienst toe te laten.

Afgelopen week zijn de aanbevelingen voor de vacature van ouderling-kerkrentmeester Dorp binnengekomen. Op basis van het aantal ontvangen aanbevelingen zal een verkiezing georganiseerd moeten worden. Dit is niet mogelijk op de gebruikelijke wijze.
Het moderamen heeft nagedacht over alternatieve opties maar dat blijkt niet haalbaar. Zodra er weer ruimte komt om met meerdere mensen samen te komen zullen wij u daar tijdig over informeren.

Zondag preekte ds. Overeem over de tekst ‘Houd in gedachtenis, dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt!’ Paulus schreef in gevangenschap een brief aan Timotheüs.
Wat opvalt in de tekst is dat Paulus geen aandacht vraagt voor de situatie waarin hij verkeert of voor alles wat hij heeft betekend voor de gemeente van Efeze en voor Timotheüs. Het gaat Paulus onder alle omstandigheden om onze Here Jezus Christus.
Laat die gezindheid ook onder ons zijn. Juist ook in een tijd waarin wij het gevoel kunnen hebben ‘gevangen’ te zitten en de persoonlijke contacten gemist worden mogen/moeten wij in gedachten houden ‘…dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt’.

 

=============================================================================================================

 

Update 24 april:

 

Beste gemeenteleden,

Afgelopen zondag 19 april stond de bevestiging en intrede van prop. T. Overbeeke gepland. Dit kon door de omstandigheden niet doorgaan. In de morgendienst hebben we hier wel een moment bij stil gestaan. Joop Vermeulen heeft aan het eind van de dienst prop. Overbeeke en zijn vrouw Desirée toegesproken. Vanaf nu is hij verbonden aan onze gemeente. Wij beraden ons op een nieuwe datum voor de bevestiging.

Nu de maatregelen langer van kracht blijven is een hoop op hervatting van de kerkdiensten weer getemperd. Het ziet er naar uit dat de huidige vorm nog wel een tijd zal bestaan.

c

Zondag is er door twee dames extra ondersteuning gegeven aan de gemeentezang. Dit is goed ontvangen. De komende tijd zullen we dit zo blijven invullen. Gelukkig zijn er meerdere dames bereid om hieraan mee te werken.

Ook voor de kinderen en jongeren zijn er initiatieven die in gang gezet gaan worden. Vanaf komende zondagmorgen zal er, voor votum en groet, een kindermoment zijn. Er zal er een intro op een Bijbelgedeelte worden gegeven en er wordt een kinderlied gezongen. Tevens wordt gekeken naar een verwerking voor de kinderen thuis. Meer info kunt u vinden op www.hervormdreeuwijk.nl/kindermoment
Ook voor de wat oudere kinderen wordt gezocht naar een moment rondom de diensten om hen er bij te kunnen betrekken. Op dit moment zijn hierover gesprekken gaande. Zodra er meer bekend wordt dan informeren wij u daar over.

Voor extra tips en ideeën voor het gezin in Coronatijd: klik hier

De komende tijd zullen ook vergaderingen van de kerkenraad niet door kunnen gaan. De diverse geledingen (kerkrentmeesters, diaconie, consistorie en moderamen) vergaderen met behulp van technische hulpmiddelen.
Tot afgelopen week vergaderde het moderamen wekelijks, nu veel geregeld is en vorm begint te krijgen is besloten om eens in de twee weken te vergaderen. Dat betekent dat ook deze brief niet meer wekelijks zal verschijnen maar alleen als er weer nieuwe ontwikkelen zijn te melden.

Wilt u in uw persoonlijke voorbede onze plaatselijke overheid, regering en alle verantwoordelijke ministers blijvend gedenken.

Zondag stond broeder Overbeeke stil bij Jezus die Simon opzocht. Even geen Petrus (rots) maar Simon, hij werd weer met zijn oude naam aangesproken. Grote woorden heeft hij gesproken vóór de gevangenneming maar wat is hij diep gevallen met zijn verloochening. En toch…..Jezus schreef hem niet af maar zocht hem op in Zijn barmhartigheid. Petrus kreeg zelfs de opdracht om de schapen te weiden.
Jezus kent ons door en door, Hij veroordeelt niet maar ontdekt ons aan onze fouten en Jezus is trouw. Hij laat niet los wat Zijn hand begon.
Wij mogen ieder persoonlijk vertrouwen op Hem en wij mogen als gemeente erop vertrouwen dat het werk in onze gemeente door mag gaan. Dat wordt ook zichtbaar in de komst van broeder Overbeeke naar onze gemeente.

 

=============================================================================================================


Update 17 april
:

 

Beste gemeenteleden,

De afgelopen dagen mochten wij stil staan bij het kruis en een open graf. Op Goede Vrijdag herdachten wij het lijden en sterven van onze Here Jezus. Zondag en maandag hoorden wij dat Jezus dood en graf heeft overwonnen, Hij leeft!

Vanwege de maatregelen kon de viering van het Heilig Avondmaal niet doorgaan. Er zijn allerlei initiatieven om het Avondmaal bijvoorbeeld ‘digitaal’ te vieren waarbij een ieder thuis brood en wijn tot zich neemt. Het moderamen staat hier huiverig tegenover. Hierbij wordt het fysiek gezamenlijk deelhebben aan de tafel gemist.
De volgende Avondmaalszondag staat gepland op 28 juni. Mogelijk dat er dan nog steeds beperkende maatregelen zijn. De komende weken zullen wij ons beraden hoe we hier mee om zullen gaan en u daarover informeren.

Zondagmorgen gaf Lia Versluis, voorafgaand aan de dienst, een presentatie van het Paasproject ‘Ken je Mij’ van de zondagsschool. Aan de hand van een aantal afbeeldingen werd het paasverhaal kort langsgelopen. Op Facebook lieten diverse kinderen de werkjes zien die zij thuis hebben gemaakt naar aanleiding van dit project.
Dit is in de gemeente goed ontvangen. Graag willen wij de ruimte geven om, bij voorkeur wekelijks, voorafgaand aan de ochtenddienst een kindermoment te houden. Hierover zijn we in gesprek met de leidinggevenden.

Vier weken geleden dachten wij nog dat de maatregelen niet al te lang zouden duren. Om praktische redenen is toen besloten om alleen makkelijk zingbare psalmen te laten zingen. Dit ook met oog op het Dorp waar geen liederen worden gezongen. Op de nieuwsbrief is daardoor ruimte vrij gekomen voor een wekelijkse meditatie van broeder Overbeeke.
Nu de maatregelen langer van kracht blijven is besloten om in de morgendiensten weer twee andere liederen te laten zingen, in de middagdiensten blijven het uitsluitend psalmen.
Ook zullen een aantal dames worden gevraagd om de gemeentezang te stimuleren.

Zondag 19 april is de datum waarop broeder Overbeeke bevestigd zou worden. Helaas kan dat niet doorgaan. Wel gaat het dienstverband met hem in. Wij zullen in de morgendienst hier ook aandacht aan besteden.

Samenkomsten bekijken of terugluisteren kan via kerkdienstgemist.

Wilt u in uw persoonlijke voorbede onze plaatselijke overheid, regering en alle verantwoordelijke ministers blijvend gedenken.

Maandagmorgen hoorden wij in de dienst: ‘…, Ik ben de Eerste en de Laatste, en de Levende, en Ik ben dood geweest en zie, Ik ben levend tot in alle eeuwigheid. Amen. En Ik heb de sleutels van het rijk van de dood en van de dood zelf. (Op. 1: 17b, 18).
De Eeuwig-Levende is gestorven en leeft nu, wij hoeven niet bevreesd te zijn voor de dood omdat Jezus deze voor altijd heeft overwonnen.

 

=============================================================================================================

 

Update 8 april:

 

Beste gemeenteleden,

Helaas is het zondagmorgen niet goed gegaan met het geluid van de uitzending. We hebben in kleine bezetting toch een meditatief moment kunnen hebben waarin we met elkaar hebben gezongen en ook de voorbede voor de gemeente mocht klinken.
Gelukkig is het probleem dezelfde dag nog opgelost zodat de middagdienst wel kon worden uitgezonden. Wij zijn dankbaar dat velen de dienst zondagmiddag toch weer hebben weten te vinden.

Woensdag 1 april heeft de vrouwenvereniging de Paasliturgie uitgezonden. Deze is goed bekeken en er zijn veel positieve reacties op gekomen. Onze jongerenwerker Jan Willem Bout wil 2-wekelijk een uitzending verzorgen.

Samenkomsten bekijken of terugluisteren kan via kerkdienstgemist.

Zoals u wellicht weet was het de bedoeling dat de bevestiging en intrede van broeder Overbeeke op zondag 19 april zou plaatsvinden. Als gevolg van de huidige ‘1,5 meter samenleving’ is dat nu niet mogelijk. Volgens de kerkorde moet een bevestiging plaatsvinden middels handoplegging en dat kan in deze omstandigheden niet. De kerkorde schrijft ook voor dat het dienstverband ingaat op de datum die is overeengekomen. Dat betekent dat broeder Overbeeke per 19 april aan onze gemeente is verbonden, echter nog niet als predikant maar nog steeds als proponent.
Zodra de maatregelen worden verruimd zullen wij beslissen over een nieuwe datum voor de intrede en bevestiging.
Volgende week is de verbouwing van de pastorie zover gevorderd dat broeder Overbeeke in ieder geval zijn werkkamer kan gaan verhuizen naar de pastorie. Hij zal dan ook beschikken over het telefoonnummer 0182-701024 en het e-mailadres predikant@hervormdreeuwijk.nl.

Het ziet er naar uit dat de maatregelen langere tijd van kracht blijven en op termijn voorzichtig zullen worden verruimd. Dat betekent in de praktijk dat de samenkomsten in onze kerken voorlopig niet door kunnen gaan. Wij zijn dankbaar dat velen de diensten via internet volgen. Wij beseffen dat deze vorm van meebeleven heel wat vraagt van een ieder. Het is moeilijk om de concentratie vast te houden, met name ook in de gezinnen met (kleine) kinderen.
Wij hopen en bidden dat u allen de binding met de gemeente mag blijven ervaren juist ook door de voorbede die iedere zondag mag klinken.

Wilt u in uw persoonlijke voorbede onze regering en alle verantwoordelijke ministers gedenken?

Juist in deze omstandigheden verliezen wij makkelijk iemand uit het oog. Mocht u signalen ontvangen van pastorale of diaconale nood in onze gemeente dan vragen wij u om dit te delen met uw wijkouderling, diaconie en/of broeder Overbeeke. Gemeente zijn is ook omzien naar elkaar.

Wij kunnen in de huidige omstandigheden meevoelen met de dichter als hij het uitroept: ‘Mijn ziel verlangt, ja, bezwijkt zelfs van verlangen naar de voorhoven van de HEERE;…’ (Psalm 84: 3a).

 

=============================================================================================================

 

Update 2 april:

 

Beste gemeenteleden,

Inmiddels gaan we de vierde week van deze Coronacrisis in en beseffen we door alle berichtgeving de ernst van de situatie. Waar sommigen in het begin nog wat nonchalant met de berichtgeving omgingen is nu toch wel doorgedrongen dat we hier niet met een ‘griepje’ te maken hebben.

Ook afgelopen zondag zijn 2 diensten vanuit de Ichthuskerk uitgezonden. Dit keer in een uiterst minimale bezetting met 5 aanwezigen. Ook nu is goed gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de diensten via Kerkdienstgemist te volgen.
Er zijn veel gemeenten die de middag-/avonddienst hebben laten vervallen. Zo lang er predikanten zijn die in onze diensten voor willen gaan zullen wij twee diensten blijven houden.

In de vorige brief hebben we de mogelijkheid vermeld om mee te doen met de collecten via de App Givt. Maakt u daar nog geen gebruik van dan vragen wij u om deze te installeren op uw smartphone of tablet. Wij verwijzen nogmaals naar de handleiding op onze website: https://www.hervormdreeuwijk.nl/givt/. Ook op de website van Givt vindt u een uitleg: https://www.givtapp.net/hoe-geef-ik-met-givt/.

Zoals u wellicht hebt gehoord heeft het kabinet de maatregelen verlengd tot in ieder geval 28 april. Dat betekent dat wij de diensten vanuit de Ichthuskerk online aan blijven bieden.
In het kamerdebat van 1 april werden veel vragen gesteld over het doorgaan van de kerkdiensten. Onze diensten zullen echt beperkt blijven tot uiterste minimum van ca. 5 personen. Het gaat dan om een predikant, 2 kerkenraadsleden, organist en bediening van de techniek.
De bijbehorende nieuwsbrief komt zoals gebruikelijk op de website te staan. U heeft hiervoor een inlog nodig, heeft u die nog niet dan kunt u deze opvragen bij website@hervormdreeuwijk.nl. De nieuwsbrief kunt u dan vinden op https://www.hervormdreeuwijk.nl/nieuwsbrief/,

De vrouwenvereniging heeft op woensdag 1 april haar paasavond uitgezonden. Deze is hier terug te zien. Het jeugdwerk zal woensdagavond 8 april weer een uitzending verzorgen en wil dat 2-wekelijks blijven verzorgen.
De gebedsgroep kan helaas ook niet meer samenkomen. Er is in overleg met Theo Overbeeke gezocht naar andere mogelijkheden. Met de deelnemers is nu een besloten WhatsApp groep gestart om de gebedspunten te delen.

Wij sluiten graag af in het vertrouwen dat de Heere zorgt. ‘Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, zal overnachten in de schaduw van de Almachtige. Ik zeg tegen de HEERE: Mijn toevlucht en mijn burcht, mijn God, op Wie ik vertrouw!’ (Psalm 92: 1 en 2).

 

=============================================================================================================

 

Update 26 maart:

 

Beste gemeenteleden,

Afgelopen zondag zijn 2 diensten vanuit de Ichthuskerk uitgezonden. Wij hebben begrepen dat er goed gebruik is gemaakt van de mogelijkheid om de diensten via Kerkdienstemist te volgen. De diensten worden via kerkradio uitgezonden. Ook via kerdienstgemist.nl zijn ze rechtstreeks te volgen en zijn daar ook terug te zien. Klik daarvoor op het plaatje:

Ook van de mogelijkheid om bij de collecten digitaal te geven via de App Givt is goed gebruik gemaakt. Wilt u hier ook gebruik van kunnen maken dan verwijzen wij naar de handleiding op onze website: https://www.hervormdreeuwijk.nl/givt

Maandag 23 maart heeft het kabinet de maatregelen verscherpt. Op de website van de Rijksoverheid staat:
‘Alle overige samenkomsten worden verboden, waarbij enkele uitzonderingen gelden:
……
d. samenkomsten van religieuze of levensbeschouwelijke aard (max 30 personen)’.
De Protestantse Kerk schrijft op haar website: ‘Het moderamen van de Protestantse Kerk adviseert gemeenten om tot 1 juni 2020 uitsluitend online kerkdiensten te verzorgen. Kom daarbij alleen samen met de mensen die noodzakelijkerwijs aanwezig moeten zijn. Houd anderhalve meter afstand’.

Het moderamen heeft besloten om de diensten vanuit de Ichthuskerk online aan te blijven bieden. Het aantal deelnemers zal echter teruggebracht worden tot het uiterste minimum van 5 personen. Het gaat dan om een predikant, 2 kerkenraadsleden, organist en bediening van de techniek.
De bijbehorende nieuwsbrief komt zoals gebruikelijk op de website te staan. U heeft hiervoor een inlog nodig, heeft u die nog niet dan kunt u deze opvragen bij website@hervormdreeuwijk.nl.
De nieuwsbrief kunt u dan vinden op https://www.hervormdreeuwijk.nl/nieuwsbrief

Ook de pastorale bezoeken komen veelal stil te liggen. Wij beseffen dat met name onze ouderen hieronder leiden. Wij vragen u om dan ook om eventuele nood of eenzaamheid die u signaleert kenbaar te maken. Mocht u zelf in een situatie verkeren waarin u behoefte heeft aan een pastoraal gesprek schroom dan zeker niet om contact op te nemen met de wijkouderling en/of broeder T. Overbeeke.

Wij zijn dankbaar dat er vanuit alle geledingen mooie initiatieven ontstaan. Onze jeugdwerker heeft woensdagavond een programma uitgezonden via kerkdienstgemist. De vrouwenvereniging zendt op woensdag 1 april haar paasavond uit. De zondagschool brengt de werkjes bij de kinderen thuis. Mooi om te merken dat deze initiatieven in onze Gemeente spontaan worden georganiseerd.
Wel vragen wij u nadrukkelijk om eventuele nieuwe initiatieven via ondergetekenden aan te melden zodat een en ander gecoördineerd kan worden.

Wij sluiten graag af in het vertrouwen dat de Heere zorgt. ‘De HEERE zal u bewaren voor alle kwaad,
uw ziel zal Hij bewaren’ (psalm 121:7). Bij alles wat ons kan overkomen mogen wij met David meezingen: ‘Gij hebt mijn ziel beveiligd voor de dood’,

 

=============================================================================================================

 

Update 19 maart:

 

Beste gemeenteleden,

Na vorige week zijn de maatregelen van overheidswege bijna dagelijks verscherpt.

Wij zijn ons er terdege van bewust dat de maatregelen grote impact hebben. Activiteiten die afgelast moesten worden, persoonlijke contacten die op een laag pitje komen te staan. Het meeste pijn ervaren wij echter bij het feit dat wij de zondagse erediensten afgelopen week niet door konden laten gaan.

Naar aanleiding van de door ons aangekondigde maatregelen hebben wij diverse reacties vanuit de gemeente ontvangen. Wij reageren niet op iedere afzonderlijke reactie maar zullen met enige regelmaat een algemeen bericht met u delen.

Gelukkig zien wij ook mooie initiatieven ontstaan. De diaconie heeft een oproep gedaan om naar elkaar om te zien en hulp te bieden waar mogelijk.

Na de hectiek van vorige week waarin wij een aantal beslissingen overhaast moesten nemen hebben wij nu gelukkig ook weer een positief bericht voor u.

De Protestantse Kerk laat weten dat een kerkdienst in één zaal met maximaal 100 mensen is toegestaan mits men 1,5 meter afstand van elkaar houdt. Toch geven zij het dringende advies om zo min mogelijk samen te komen.
Wij volgen dat advies en zullen de komende zondagen onlinediensten aanbieden. Hierbij zal de predikant met (een deel van) de kerkenraad aanwezig zijn. Het gaat hier alleen om de diensten in de Ichthuskerk, de diensten in de Dorpskerk gaan dus niet door.
De diensten worden via kerkradio uitgezonden. Ook via kerdienstgemist.nl worden ze uitgezonden en zijn daar ook terug te zien. Klik daarvoor op het plaatje:

De bijbehorende nieuwsbrief komt zoals gebruikelijk op de website te staan. U heeft hiervoor een inlog nodig, heeft u die nog niet dan kunt u deze opvragen bij website@hervormdreeuwijk.nl De nieuwsbrief kunt u dan vinden op https://www.hervormdreeuwijk.nl/nieuwsbrief

Geven (tijdens de collecte) kan via de “Givt” app. Een korte handleiding is hier te vinden.

Niet iedereen beschikt over internet. Helaas hebben wij niet volledig in beeld wie dat zijn. Wij roepen u daarom om op om in uw omgeving te kijken om wie het gaat en zo mogelijk samen met hen een oplossing te verzinnen zodat zij betrokken kunnen zijn en blijven op de diensten.

Alle maatschappelijke onrust en persoonlijke angsten die deze situatie met zich meebrengt mogen wij in het gebed brengen. Als alles voor ons onbeheersbaar lijkt mogen wij weten dat het onze God niet uit de hand loopt.
In dat vertrouwen mogen wij David nazeggen: “In vrede zal ik gaan liggen en weldra slapen, want U alleen, HEERE, doet mij veilig wonen” (Psalm 4: 9).

 

=============================================================================================================

 


Update 14 maart
:

Naar aanleiding van de besluiten van overheidswege om verdere verspreiding het corona virus te voorkomen en de maatschappelijk onrust hiervan heeft het moderamen de volgende besluiten genomen.

Kerkdiensten
De diensten van zondag 15 maart zijn afgelast voor zowel de Ichthuskerk als ook de Dorpskerk.
Omdat mogelijk niet iedereen tijdig kan worden bereikt is besloten dat in beide kerken een tweetal ambtsdragers aanwezig zijn om eventuele bezoekers op te vangen. Met hen zal een korte overdenking en gebedsmoment worden gehouden.
Voor zondag 22 en 29 maart worden alleen in de Ichthuskerk diensten gehouden met de voorganger en een deel van de kerkenraad. Deze diensten zullen een meditatief karakter hebben en worden uitgezonden via de kerkradio en https://kerkdienstgemist.nl/stations/1076-Hervormde-Gemeente-Reeuwijk.
Voor deze diensten zal een aangepaste nieuwsbrief worden gemaakt welke via de website en Facebook is te vinden. Op deze nieuwsbrief wordt een korte samenvatting van de preek/meditatie opgenomen voor het geval de techniek het laat afweten.
Voor de diensten na maart zijn nu nog geen beslissingen genomen. Wel is besloten om tijdens de dienst op Goede Vrijdag het Heilig Avondmaal niet te vieren.

Bevestiging en intrede van prop. Overbeeke
De diensten van bevestiging en intrede van prop. Overbeeke stonden gepland voor 19 april 2020. Omdat uitnodigingen hiervoor al op korte termijn verzonden moeten worden en we niet weten hoe een en ander zich ontwikkelt is nu besloten om deze uit te stellen. Een datum hiervoor wordt t.z.t. bepaald.

Begrafenissen
In geval van begrafenissen mag het kerkgebouw worden gebruikt. De familie wordt wel nadrukkelijk verzocht om de richtlijnen m.b.t. het aantal van maximaal 100 personen in acht te nemen. Mochten de richtlijnen worden gewijzigd dan geldt uiteraard dat de gewijzigde richtlijnen in acht genomen moeten worden.

(Belijdenis)catechese
Alle catechese bijeenkomsten komen voor de maand maart te vervallen.

Belijdenisdienst
In verband met het uitstellen van de diensten van bevestiging en intrede alsook het af gelasten van de belijdeniscatechese wordt ook de belijdenisdienst uitgesteld.

Jeugdwerk en andere kerkelijke activiteiten
Alle bijeenkomsten voor jeugdwerk en andere kerkelijke activiteiten komen voor de maand maart te vervallen.

Sing (it) out
De bijeenkomst van Sing (it) Out voor 4 april komt te vervallen

Rommelmarkt
De rommelmarkt en alle voorbereidingen komen te vervallen. Er wordt gekeken naar een mogelijkheid om de rommelmarkt naar september te verplaatsen.

Pastoraat
Hierbij gelden de volgende richtlijnen:
• Voor reeds gemaakte afspraken wordt in onderling overleg afgestemd of het bezoek al of niet doorgang kan vinden. Als regel geldt: bij twijfel niet doen;
• Bezoeken van kwetsbare en ouderen worden niet gedaan, probeer zo mogelijk telefonisch contact met hen te houden;
• Ds. Liefting is gevraagd de komende weken geen bezoeken af te leggen maar mensen zo nodig telefonisch te benaderen;
In geval van crisispastoraat zal naar bevind van zaken worden gehandeld.

Oproep
Het moderamen roept een ieder op om alert te zijn en naar elkaar om te zien.
Zorg voor goede hygiëne bij onderlinge contacten. Bent u verkouden of heeft u verhoging vermijd dan persoonlijke contacten.
Zie om naar kwetsbaren en ouderen in onze gemeente, signaleert u nood informeer dan de wijkouderling of scriba.
Weet u mensen in uw omgeving die geen beschikking hebben over internet? Kijk dan of u gezamenlijk een oplossing kunt bedenken zodat zij toch de diensten mee kunnen beleven.
Voor alles willen wij u / jou oproepen tot gebed voor de huidige situatie.

Communicatie
Alle interne communicatie m.b.t. de maatregelen die zijn genomen en eventueel nog volgen verloopt via de scriba.
Alle externe communicatie verloopt via de voorzitter van de kerkenraad.
Aanpassingen van de genomen maatregelen worden gecommuniceerd via de website, Facebook en de nieuwsbrief.

Tot slot
In Genesis 11 lezen we over de toren van Babel. Het volk sprak: ‘Kom, laten wij voor ons een stad bouwen, en een toren waarvan de top in de hemel reikt, en laten we voor ons een naam maken, anders worden wij over heel de aarde verspreid!’. De Heere greep in, verwarde hun sprak en verspreidde hen over heel de aarde.
Wat zegt het wereldgebeuren ons? Alle menselijke inspanningen worden afgebroken nu het coronavirus de mensheid in zijn greep houdt. Dit heeft een wereldwijde impact op economie en maatschappij en ook in persoonlijke levens.
Iemand heeft gezegd: “Ik vertrouw op Corona: Christus Onze Redder Op Niemand Anders”. Op Christus mogen wij onze hoop en verwachting stellen.