Seizoensthema

Corona – Update 12 maart 2021

Update 12 maart:

Beste gemeenteleden,

Tijdens de persconferentie van 8 maart j.l. werd meegedeeld dat de maatregelen nog grotendeels van kracht blijven. Het aantal besmettingen leek te stagneren maar inmiddels lopen deze weer op.

In lijn met overheidsbeleid, waarin in kleine stappen versoepelingen worden toestaan, willen ook wij enkele activiteiten weer mogelijk maken. Voor wat betreft het jeugdwerk hebben wij de navolgende besluiten genomen:
• Catechisaties op maandag en dinsdag: de catecheten hebben gezocht naar mogelijkheden om weer op veilige wijze fysiek samen te komen. Vanaf deze week willen we daarmee beginnen. Sommige groepen kunnen wekelijks, andere om de week samenkomen. Dat heeft met het veilig ruimtegebruik te maken. Zo hopen we nog enkele keren fysiek samen te komen. We hebben afgesproken dat de catechisaties hierdoor nog even mogen doorlopen na Pasen. De catecheten informeren de jongeren zelf of hebben dat inmiddels al gedaan.
• De zondagsschool en voorcatechese: deze zullen nog niet starten. En aangezien het seizoen ook bijna voorbij zullen deze ook niet meer samenkomen in dit seizoen. Een reden om de zondagsschool niet te starten is het feit dat het basisscholen veel moeite kost om de groepen gescheiden te houden en ook binnen de groepen groepjes te creëren. Aangezien de kinderen op de zondagsschool van verschillende scholen komen maakt dit nog complexer. Wel wordt er door de zondagsschoolleiding gewerkt aan een programma op de Goede Vrijdag.
• Benjamin: voor deze club is door de leiding reeds een programma samengesteld wat zij tot het einde van het seizoen zullen volgen.
• Eben-Haëzer: de leiding bereidt plannen voor om vanaf april weer fysieke activiteiten te organiseren. Hierbij wordt rekening gehouden met de geldende maatregelen en beperkingen. De clubleiding zal de kinderen en hun ouders tijdig hierover informeren.
• Het Anker. De leiding is gevraagd om naar een mogelijkheid te kijken om op zondagavond na de dienst weer samen te komen in de kerkzaal. Dit is echter onder voorbehoud van het al of niet verlengen van de avondklok.
We beseffen dat er nog vele andere activiteiten zijn die weer om een herstart vragen. Denk bijvoorbeeld aan het kringwerk. Vooralsnog hebben wij nog niet de vrijmoedigheid om deze fysiek te laten samenkomen, maar staan er wel regelmatig bij stil. We hopen op uw begrip, maar ook op creativiteit om oog en oor te hebben voor elkaar.

In de Stille week zullen op doordeweekse avonden vieringen van het Heilig Avondmaal worden gehouden. U heeft in de Kruispunt al meer hierover kunnen lezen. Wij hopen op een gezegende week in de aanloop naar Goede Vrijdag en Pasen. Voor concrete informatie over het aanmelden voor deze bijeenkomsten verwijzen we u naar Nieuwsbrief van deze week.

Wij wensen u Gods zegen toe.

 

Aanmelden voor de diensten? Klik hier

Samenkomsten bekijken of terugluisteren kan via kerkdienstgemist:

=============================================================================================================

Update 5 februari:

 

Beste gemeenteleden,

Tijdens de persconferentie van afgelopen dinsdag werd duidelijk dat de maatregelen voorlopig nog van kracht blijven. De basisscholen gaan weliswaar weer open maar tegelijk zijn er grote zorgen rondom de toename van het aantal besmettingen met de Britse variant.

Als moderamen hebben we daarom besloten om de maatregelen die wij 15 januari hebben genomen te handhaven.

Er zijn de laatste tijd een aantal vragen gekomen over het wel of niet meer ruimte geven voor het jeugdwerk. Op grond van een aantal uitspraken tijdens de persconferentie hebben wij besloten om ook de mogelijkheden voor het jeugdwerk nog niet te verruimen. Daarin hebben wij de volgende afwegingen gemaakt:

  • De buitenschoolse opvang blijft gesloten omdat het risico op verspreiding van eventuele besmettingen te groot wordt geacht. Men wil niet dat kinderen van diverse scholen elkaar ontmoeten en zo het virus snel door kunnen geven. Bij het jeugdwerk in onze gemeente bestaat eenzelfde risico.
  • Als er één kind besmet is moet de hele groep inclusief de leerkracht in quarantaine. Dit is een risico dat wij niet willen lopen. Wij willen en kunnen niet de verantwoordelijkheid nemen dat werkgevers van leidinggevenden door een besmetting in het kerkelijk jeugdwerk gedupeerd worden omdat hun werknemers in quarantaine moeten.

Voor wat betreft de catechisatie op maandag en dinsdag: jullie catechisanten (en ouders) hebben gemerkt dat de catecheten proberen om een digitale vorm van catechisatie aan te bieden. Dat doen zij binnen de mogelijkheden en vaardigheden die zij hebben – en die verschillen hier en daar. De oproep is: blijf in contact met je catecheet. Hopelijk hebben we de komende tijd (tot we weer fysiek kunnen samenkomen) nog een aantal leerzame en bemoedigende online-catechisatiemomenten

Wij spreken onze waardering uit voor alle betrokken leidinggevenden die in deze tijd via digitale wegen proberen om in contact met onze jongeren te blijven. Wij beseffen dat het niet makkelijk is, het is een  opgave.

De genomen maatregelen gelden in ieder geval tot eind februari. Op D.V. 23 februari is er een nieuwe persconferentie gepland, wij zullen daarna beoordelen hoe verder.

Op 21 februari is het alweer de 1e Lijdenszondag. We leven dan toe naar Goede Vrijdag en Pasen.

Wij geven u graag de volgende verzen mee uit Gezang 177 (Liedboek voor de Kerken 1973):

1) Leer mij, o Heer, uw lijden recht betrachten,
in deze zee verzinken mijn gedachten:
o liefde die, om zondaars te bevrijden,
zo zwaar moest lijden.

2)’k Zie U, God zelf, in eeuwigheid geprezen,
tot in de dood als mens gehoorzaam wezen,
in onze plaats gemarteld en geslagen,
de zonde dragen.

6)Daar Ge U voor mij hebt in de dood gegeven,
hoe zou ik naar mijn eigen wil nog leven?
Zou ik aan U voor zulk een bitter lijden
mijn hart niet wijden?

Wij wensen u Gods zegen toe.

 

Aanmelden voor de diensten? Klik hier

Samenkomsten bekijken of terugluisteren kan via kerkdienstgemist:

=============================================================================================================

Update 15 januari:

 

Beste gemeenteleden,

Het is nu een maand geleden dat we u via een brief op de hoogte brachten van maatregelen vanwege de lock-down. Deze week werd duidelijk dat de overheidsmaatregelen verlengd worden tot en met 9 februari 2021. Bovendien is er inmiddels sprake van besmettelijker varianten van het coronavirus, waarover nog veel onzekerheid is. Er is zelfs kans op bijkomende maatregelen.

Om die reden hebben we besloten om vast te houden aan de op 18 december meegedeelde besluiten, met hier en daar een wijziging of aanvulling. Ons beleid houdt rekening met de maatregelen en/of adviezen van de overheid, de landelijke kerk, de HGJB, scholen en de mogelijkheden en beperkingen van onze gebouwen en lokcale situatie:

Kerkdiensten
In de fysieke kerkdiensten blijven vooralsnog 20 personen welkom.
Wij vragen u om blijvende aandacht voor de veiligheidsregels. Blijf thuis als u verkouden bent, draag een mondkapje bij het binnenkomen en verlaten van de kerk, desinfecteer uw handen bij binnenkomst en volg de instructie van de koster op. Tevens verzoeken wij u om bij verlaten van de kerk direct naar huis te gaan en niet bij de kerk of op straat na te praten.

Zingen in de kerk
In beide kerkgebouwen blijven we gebruik maken van een klein zangteam. Wel zullen we in overleg met hen wat extra preventieve maatregelen treffen.

Heilig Avondmaal
Er is door een commissie een plan uitgewerkt om een fysieke viering te kunnen houden met in achtneming van de maatregelen. Velen verlangen naar het vieren van het Avondmaal, de maaltijd van de Heere, in het midden van de gemeente. Dit laatste aspect maakt ook dat we niet besloten tot het uitwerken van een grootschalige vorm van thuisviering: want die is voor de één een lust, maar voor een ander een ervaring van eenzaamheid.
Helaas voelen wij ons genoodzaakt de fysieke viering uit te stellen. Nu opnieuw rond het moment van verzwaring van overheidsmaatregelen. Deze keer speelt het besmettelijker karakter van de nieuwe of ‘Britse’ virusvariant een rol. Dat is een pijnlijke ervaring, en zet ons aan tot reflectie. De commissie gaat opnieuw aan de slag, met de opdracht om voor de Stille Week in de Ichthuskerk dagelijkse Avondmaalsvieringen te organiseren, aangevuld met een aanbod om simultaan thuis mee te vieren (voor wie vanwege corona de gang naar het kerkgebouw niet kan of durft te maken).

Crèche, OpStap en Zondagschool
Er is voorlopig nog geen OpStap en Zondagschool. Wel is er tijdens de morgendiensten crèche, ook de kinderen die normaal naar OpStap gaan kunnen eventueel naar de crèche.

Jeugdwerk en catechese
Ook het jeugdwerk vraagt nog steeds om alternatieve invulling. De HJR stimuleert leidinggevenden om op andere manieren het gevoel van saamhorigheid vast te houden.

HuisKwartier en InloopKwartier
Naast het woensdagse HuisKwartier (19.00u, online en kerkradio) komt er vanaf nu een extra contactmoment een InloopKwartier. Heb jij of u behoefte aan gesprek of om je hart te luchten, dan is er een luisterend oor en ruimte voor gebed en bemoediging. De donderdagochtenden kan ds. Overbeeke daartoe aanwezig zijn in de Ichthuskerk. Graag wèl vooraf even bellen of appen (06-30638334), en bij bezoek voorzien zijn van een mondkapje.
Daarnaast is ook onze jeugdwerker Jan Willem Bout op doordeweekse dagen beschikbaar voor deze ontmoetingen. Jongeren: maak van die gelegenheid gebruik, wees welkom. En app. Jan Willem vooraf op 06-83095676

Kringwerk
Ook voor de bijbelkringen geldt dat gestreefd moet worden naar alternatieve vormen en dus niet fysiek samen te komen. Weet elkaar te vinden, ook met creatieve ideeën.

Huisbezoek
Vooralsnog is er terughoudendheid v.w.b. actief huisbezoek. Heeft u dringend behoefte aan contact met uw wijkouderling, schroom dan niet om hem te bellen.

Bovenstaande maatregelen gelden in ieder geval tot 10 februari 2021.

Ter afsluiting. Deze roerige tijden gaan niemand van ons voorbij. Het voelt als een onberekenbare tijd. Denk aan de ervaringen aan boord van dat scheepje op het meer van Galilea. Het stormt: de discipelen steeg het water aan de lippen. Jezus sliep. In de Week van Gebed mogen we beseffen dat we Hem dan mogen aanroepen, maar daarin ook mogen leren dat het Hem niet uit de hand loopt. Zijn Schip gaat niet verloren. Hij is de Heere van de Kerk, niet de storm, niet corona. Dat geeft ook weer rust, wat er ook gebeurt.

Wij wensen u Gods zegen toe.

 

Aanmelden voor de diensten? Klik hier

Samenkomsten bekijken of terugluisteren kan via kerkdienstgemist:

=============================================================================================================

 

=============================================================================================================

Update 6 juli – Aanmelden kerkdienstbezoek

Vanaf heden willen we gebruik maken van kerktijd.nl om uw kerkdienstbezoek aan te melden.
Meer details vindt u hier.

=============================================================================================================

Andere updates zijn verwijderd