Seizoensthema

Corona – Update 27 november 2020

Update 27 november:

 

Beste gemeenteleden,

Het is inmiddels circa 6 weken geleden dat wij de laatste ‘Coronabrief’ hebben verzonden. De afgelopen periode zien we een wisselend verloop. Na de verscherping van 15 oktober ontstond er weer meer ruimte, inmiddels stagneert het aantal besmettingen en is er sprake van weer een mogelijke verscherping. Het is erg moeilijk om hierdoor beleid voor een langere periode af te kondigen. Wij zullen uiterst voorzichtig moeten blijven.

In de laatste moderamenvergadering is nagedacht over het toestaan van kring- en clubwerk. Inmiddels zijn de kringleiders benaderd en is het kringwerk weer opgestart. Ook de catechese is inmiddels weer van start gegaan. Aan de leiding van de jeugdclubs is gevraagd om een advies hoe het jeugdwerk verantwoord op te starten. Het volgende advies van de jeugdleiders nemen wij over:
OpStap
Op Stap start zelf niet op 6 december omdat met 30 personen in de kerk er te weinig kinderen zijn om Op Stap te houden Tijdens de dienst zijn de kinderen in de leeftijd van de Op Stap groep welkom bij de kindercrèche. Hier kunnen zij luisteren naar een bijbelverhaal en een kleurplaat maken.
Zondagsschool
De zondagsschool gaat vanaf 6 december weer van start op de gebruikelijke plaats en tijd. Ook als u zelf de dienst niet bezoekt kunt u uw kinderen brengen; wel verzoeken wij u om alle richtlijnen in acht te nemen en de kinderen weg te brengen en op te halen “tot de deur”.
Benjamin
Het clubwerk voor de leeftijdsgroep “Benjamin” ligt tot nader order nog stil, er wordt momenteel nagedacht hoe dit weer opgestart kan worden.
Eben-Haëzer
De Eben-Haëzer club gaat weer van start. Via de clubleiding worden de leden geïnformeerd, wanneer, waar en hoe de eerstvolgende clubavond van start gaat.
Het Anker
Ook het Anker gaat weer van start en de leden zullen via de clubleiding worden geïnformeerd over de invulling.

Met pijn in het hart hebben we besloten om ook de komende zondagen de viering van het Heilig Avondmaal niet door te laten gaan. Wij denken na over een mogelijkheid om de Avondmaalsviering in het nieuwe jaar wel door te laten gaan. Zodra bekend is op welke wijze wij dat verantwoord achten zullen wij dat meedelen.

Inmiddels is ook het ‘Huiskwartier’ van start gegaan. Iedere woensdagavond om 19.00 uur is er een kort meditatief moment met muzikale omlijsting. Wij hopen dat velen hierdoor bemoedigd worden. Het Huiskwartier is te volgen via https://kerkdienstgemist.nl/stations/1076-Hervormde-Gemeente-Reeuwijk.

Helaas gaat ook de ouderenmiddag met de Kerstfeestviering dit jaar niet door. Er wordt nog gezocht naar alternatieve mogelijkheden.
Vrouwenvereniging Maria Martha houden een kerstavond op vrijdagavond 11 december om 19.45 uur in de Dorpskerk. deze viering is voor iedereen te volgen op https://kerkdienstgemist.nl/stations/1670-Dorpskerk-Reeuwijk.

De belijdenisdienst is vanwege de omstandigheden in het voorjaar niet doorgegaan. Nu de maatregelen langer van kracht blijven is besloten om op 13 december een belijdeniszondag te houden. ’s Morgens doet de ene helft belijdenis en zijn de overigen ook aanwezig. ’s Middags omgekeerd. Zo creëren we toch een gezamenlijke belijdeniszondag en kunnen we redelijk goed gasten en familie laten uitnodigen.

Zondag begint de Adventstijd. Advent betekent ‘komst’. In de Adventstijd leven wij toe naar Kerst om te gedenken dat Jezus naar de aarde kwam om ons te verlossen van zonde en schuld. Maar daar blijft het niet bij wij mogen ook uitzien naar de dag dat Jezus terugkomt op de wolken. Dan zal er geen verdriet en pijn meer zijn.

Wij wensen u Gods zegen toe.


Aanmelden voor de diensten? Klik daarvoor hier

Samenkomsten bekijken of terugluisteren kan via kerkdienstgemist:

=============================================================================================================

Update 15 oktober:

 

Beste gemeenteleden,

Na een periode van betrekkelijke rust waarin we weer met meerdere mensen in de kerk mochten samenkomen is er nu weer een situatie ontstaan waarbij de maatregelen zijn verscherpt. Afgelopen zondag hebben we in zowel de Ichthuskerk als ook de Dorpskerk het aantal mensen beperkt naar 60 respectievelijk 30 personen.
Na de persconferentie van afgelopen dinsdag heeft het moderamen met pijn in het hart besloten om in beide kerken terug te gaan naar een maximum van 30 bezoekers per dienst. Voor de goede orde treft u onderstaand in het kort de maatregelen:

  • In de Ichthuskerk en de Dorpskerk nodigen wij maximaal 30 mensen uit voor het bij wonen van de diensten;
  • Bij binnenkomst wordt u door de koster(s) naar een vrije zitplaats begeleid. Dat betekent dus dat uw plaats wordt aangewezen;
  • Door het aanmeldsysteem is er al een registratie van alle bezoekers. Wij roepen nogmaals nadrukkelijk op om bij klachten thuis te blijven;
  • Wilt u bij het betreden en het verlaten van het kerkgebouw de regels in acht nemen. We hebben het dan over de onderlinge afstand van minimaal 1,5 meter en het ontsmetten van de handen bij binnenkomst;
  • Wij adviseren een ieder dringend om bij het betreden en verlaten van de gebouwen een mondkapje te dragen. Zodra u plaatsgenomen heeft mag deze af.
  • Bij het verlaten van de kerk verzoeken wij u om direct de kerk en het terrein te verlaten en niet buiten bij elkaar te gaan staan om na te praten.
  • Tijdens de dienst wordt door een aantal zangers/zangeressen gezongen en dus niet door de overige aanwezigen.

Door ons allemaal aan de regels houden minimaliseren we de kans op eventuele besmettingen.

Extra aandacht vragen wij voor het aanmelden voor de diensten. De afgelopen tijd hebben verschillende mensen de diensten bezocht zonder aanmelding. Wij dringen er bij een ieder op aan om uitsluitend op uitnodiging de dienst(en) bij te wonen. U kunt zich aanmelden via www.kerktijd.nl.
Als u een uitnodiging hebt ontvangen en deze hebt bevestigd en u kunt onverhoopt toch niet wilt u zich dan weer afmelden, zodat een ander in uw plaats kan komen.

Ook het overige kerkenwerk wordt geraakt door de maatregelen. Besloten is om al het kerkenwerk tijdelijk voor de komende 5 weken geheel stil te leggen. Dat wil zeggen dat alle kerkelijke activiteiten zoals jeugd-, club-, kringwerk en catechese niet meer door kan gaan.
Voor komende zondag (18 oktober 2020) is er nog wel Op Stap en crèche maar geen zondagsschool. De zondagen daarna zal er ook geen Op Stap meet zijn. De teams van zondagschool, catechisatie en Op Stap zullen proberen om in aansluiting op het kindermoment weer wekelijks een filmpje klaar te maken.

Om reden van voorzichtigheid versoberen we de komende tijd het pastoraat zoals u dat gewend bent. Dan bedoelen we vooral de fysieke huisbezoeken e.d. Tijdelijk zullen we meer gebruik moeten maken van telefoon, Whatsapp, een kaart e.d. De oproep is aan ons alleen om dat ook echt te doen. Heb oog voor elkaar, we hebben elkaar zo nodig. En, wanneer er zorgen zijn die u of jij graag wil delen: aarzel dan niet om iemand uit onze gemeente te vragen. Natuurlijk kan je ook je ouderling bellen of de predikant.

We beseffen dat dit verre van ideaal is. Op dit moment onderzoeken we daarom opnieuw enkele eerdere of nieuwe initiatieven zoals een zanguurtje (“song 4 you”), een extra meditatief moment voor doordeweeks, etc. We hopen zo met die extra initiatieven samen de Heere zoeken en daarmee ook onze onderlinge verbondenheid te versterken of vernieuwen

Wij vragen tot slot uw voorbede voor onze regering en allen die leiding moeten geven in deze moeilijke tijd waarin soms ‘onmogelijke’ beslissingen moeten worden genomen.

Wij wensen u Gods zegen toe.

 

Samenkomsten bekijken of terugluisteren kan via kerkdienstgemist:

=============================================================================================================

Update 6 juli – Aanmelden kerkdienstbezoek

Vanaf heden willen we gebruik maken van kerktijd.nl om uw kerkdienstbezoek aan te melden.
Meer details vindt u hier.

=============================================================================================================

Gebruikersprotocol voor het bezoeken van de kerkdienst:

klik hier (versie 1.2, juni 2020, Dorpskerk)
klik hier (versie 1.0, juni 2020, Ichthuskerk)

=============================================================================================================

Update 3 juli (bijgewerkt op 6 juli):

 

Beste gemeenteleden,

Vanaf aanstaande zondag mogen we weer met meer mensen samenkomen. Voor de goede orde wijzen wij erop dat het aanmelden nog steeds nodig is! Zie hier voor meer informatie.

Algemene informatie rondom de Corona-maatregelen treft u aan in de gebruikersprotocollen bovenaan deze pagina.

Omdat de maatregelen toch weer ruimer zijn dan een paar weken geleden is besloten om de crèche en Op Stap met ingang van 19 juli weer op te starten. Vanaf dat moment vervalt het kindermoment met de bijbehorende filmpjes en verwerkingen.

Maandag 6 juli vergadert de kerkenraad voor het eerst sinds lange tijd weer in de Ichthuskerk. Ook andere activiteiten starten voorzichtig weer op. Er wordt ook nagedacht over de organisatie van het Tentevent en de gemeentedag. Bij al deze activiteiten wordt kritisch gekeken naar wat op dat moment kan en mag,
Voor activiteiten die in de Ichthuskerk, Dorpskerk of Ofel plaats moeten vinden is het van belang dat dit altijd in nauw overleg gebeurt met de kosters. Zij zijn op de hoogte van de agenda en gebruik van de zalen.

Voor de komende maanden wordt ook nagedacht over de invulling een mogelijke doopdienst, een dienst waarin broeder Vroegindeweij wordt bevestigd en er afscheid genomen wordt van broeder Priem. Afgelopen zondag hebben wij geen Heilig Avondmaal kunnen vieren. De komende tijd zal ook worden bezien of dit in september wel weer kan plaatsvinden.

Afgelopen zondag preekte ds. Overbeeke over de wonderbare spijziging. Wonderlijk dat met 2 broden en 5 visjes zo’n grote mensenmassa gevoed kon worden en dat er zo’n groot overschot was. Het kleine wordt veel. Delen is vermenigvuldigen.
De Here Jezus is ook ‘klein’ geworden, Hij heeft als kwetsbaar mens onder ons geleefd. Hij heeft Zichzelf (het Brood des levens) uitgedeeld tot redding van de wereld. Als wij Hem eerst ontvangen mogen wij Hem weer uitdelen aan anderen om ons hen.

Wij wensen u Gods zegen toe.

 

=============================================================================================================

Oudere updates zijn verwijderd (op 5 september en 16 oktober 2020)